De haven, de stêd en de Harnzers (diel 1 )

06 Jannewaris 2002

Twalûk oer de haven fan Harns. Yn 1877 waard de Willemshaven oanlein en no binne der plannen foar de oanlis fan in nije yndustryhaven. Is dat miljoeneplan helber? Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd en ek de brûkers fan de haven. De sitewaasje yn de besteande yndustryhaven mei bedriuwen, sâltfabryk Frima en in skipswerf is nuodlik. Mei de nije haven wol de stêd oansluting hâlde en it smyt wurk op. Argyffilmkes litte bylden fan de âlde haven sjen.