De haven, de stêd en de Harnzers (diel 2)

13 Jannewaris 2002

Twalûk oer de haven fan Harns. Yn 1877 waard de Willemshaven oanlein. Dy bedriuwen moatte dêr wei en plak meitsje foar wenningbou. Der binne plannen foar in bûtendykse havenútwreiding. Foar- en tsjinstanners fan de bouplannen komme oan it wurd, lykas de boargemaster, de brune float en de hannel.