De keunst fan it wenjen

28 Maart 1992

Hieltyd mear partikulieren wolle sels in frijsteand hûs bouwe. Op de wenbeurs hearre we wat minsken sykje en moai fine. Makelers, projektûntwikkelers en oannimmers wolle it wurk graach dwaan, mar arsjitekten binne net bliid mei dizze ûntjouwing. Minsken assosjearje arsjitektuer faak mei nuver, djoer en útwrydsk mar dat hoecht net. In arsjitekt sjocht ek nei de omjouwing. We sjogge ek by in tal hûzen, ûnder oare yn Wiuwert, De Wylgen en Fûns en it plan foar it Troelstrapark yn Ljouwert mei kubusachtige wenningen.