De kleuren fan it lûd: Greetje Bijma

03 Maart 1996

Portret fan sjongeres Greetje Bijma, mei har stim kin se alles. We sjogge har by de tarieding foar in konsert, der binne fragminten fan ferskate optredens mei oare muzikanten en se fertelt oer har jeugd, ynspiraasje en de taal.