De lokale opsje, jong en grien

01 Maart 1998

De partij Gemeentebelangen mei Reitze Ketellapper as listlûker docht it goed yn de gemeente Ljouwerteradiel. Ketellapper, autohanneler en dowehâlder, fertelt dêroer en we sjogge him oan it kampanjefieren. Ek jongeren wurde mear en mear aktyf yn de polityk, we folgje Esra Leeger (CDA) en Simone de Bruin (GrienLinks) yn de oanrin nei de gemeenteriedsferkiezingen.