De merk fan soarch en help

05 Oktober 1997

We sjogge by it wurk fan de thússoarch, dat hieltyd mear ûnder druk komt te stean. Alderen wenje langer thús, der binne mear groanysk siken en de opname yn sikehûzen is hieltyd koarter. Troch de komst fan partikuliere oanbieders is der konkurrinsje ûntstien. We sjogge by de help dy't Sebastian Zeinstra krijt, hy hat in spiersykte, by de famylje Van der Veer dy't húshâldlike help krijt en by de help dy't Eric Schoondorp krijt nei syn sikehûsopname. En we sjogge yn fersoargingshûs Berchhiem. De thússoarch hat ek tal fan helpmiddels dy't se útliene.