De metoade Van de Werken: portret fan Ramon van de Werken

15 April 2007

Portret fan keunstner Ramon van de Werken. Hy wennet yn Driezum. We sjogge him oan it wurk yn syn atelier en rinne mei him yn de bosk dêr't er syn ynspiraasje weihellet. Opfallend oan syn wize fan wurkjen is it brûken fan de kompjûter. In earste skilderkundige ferbylding fan bosk wurdt mei help fan de kompjûter foarsjoen fan djipte en skaden. Dy wurde mei de hân wer ynskildere op it oarspronklike byld. Galeryhâlder Fred Wagemans fertelt oer it wurk.