De missy fan Jan Douwe van der Ploeg

30 Oktober 2005

Jan Douwe van der Ploeg is heechlearaar oan de universiteit fan Wageningen. Hy pleitet foar mear lânskipsbehear en it minderjen fan de lânbousubsydzjes.