De Nije Moanne: It ôffalmiljeu

04 Novimber 1990

It giet oer ôffal. Der komt hieltyd mear ôffal en wat moatte we dermei. Ferskate kanten wurde beljochte. Boer Wout van Vulpen wennet flakby it stoart Weperpolder, dy is no ticht mar der soe mear ôffal by moatte. Hy is der op tsjin fanwege de oerlêst. Yn Elslo wurket Jan Brandsma op biologyske wize, hast alles brûkt er wer. Miljeu-ekonoom Doede Wiersma komt oan it wurd en Jos Paques fan biotechnologysk bedriuw Paques yn Balk fertelt wat se dêr dogge om oplossingen te betinken foar ôffal.