De nonnen fan De Blijenhof

02 Septimber 2001

Yn 1962 waard yn Burgum De Blijenhof oprjochte, in hospitium fan de susters fan Franciscanessen van Oirschot. Mei elkoar ha der 20 susters wurke, de lêste trije gean no fuort. De susters sjogge werom op har tiid en fertelle oer har wurk en driuwfear. Ek (âld-)bewenners komme oan it wurd, oer it wenjen yn de opfang.