De ridende trein. Wa springt derút?

03 Oktober 2004

Al jierren is in nije spoarferbining mei de Rânestêd in grutte winsk fan Noard-Nederlân. Hoe flugger de trein, hoe mear wurkgelegenheid, is it idee. Begjin dizze ieu wie de magneetsweefbaan dêrom in opsje. Mar yn de rin fan de jierren feroare it politike klimaat. Yn dizze dokumintêre út 2004 komme foar- en tsjinstanners fan de sweeftrein oan it wurd.