De see komt oer it lân: It Waad (diel 2)

10 Juny 2001

Yn dit twadde diel sjogge we oan fêste wâl, by de kust fan Marrum ûnder oare. Nei jierren fan ynpolderjen wie de Lauwerssee it lêste stik dat ynpoldere waard. In slykwurker fertelt hoe't eartiids wurke waard op de kwelders. No wurdt boerelân natuer. We sjogge ek oer de grins by de kust, yn Grinslân en yn Dútslân. It Noarderleech is no in plak dêr't fee weidzje kin.