De stille kant - Meindert Tjoelker, fiif jier letter

01 Septimber 2002

Yn 1997 stoar Meindert Tjoelker oan de gefolgen fan in fjochtpartij yn Ljouwert wêrby't er slein en skopt waard. Hy fierde syn frijgesellejûn en spruts oaren op har gedrach oan. Op dit zinleaze geweld folge in stille optocht nei't boargemaster Hayo Apotheker en plysjesjef Kees Bangma in sinjaal ôfjaan woenen. De stille tocht krige lanlik in soad omtinken en it plan fan oanpak waard in foarbyld foar oare gemeenten. Heit Berend en mem Truus sjogge werom op dy jûn en ek Apotheker docht dat. De advokaat fan ien fan de fertochten komt ek oan it wurd.