De takomst fan de romte (diel 2)

04 Maart 2007

Yn dit twadde diel geane de listlûkers fan de beide grutste partijen yn de Fryske Steaten oan de hân fan in tal stellingen yn debat oer de takomst fan de Fryske romte: Anita Andriesen fan de PvdA en Sjoerd Galema fan it CDA oer wenningbou, yndustrialisaasje, diken en natuer en lânskip.