De tradysje fan Jorwert

07 Septimber 2003

In programma oer de begjinjierren fan it iepenloftspul fan Jorwert mei Gais Meinsma, dy't meidie oan it earste iepenloftspul en dêrnei fyftich jier lang ferantwurdlik wie foar alle mooglike omballingen, en dûmny Verstoep, ien fan de inisjatyfnimmers en de earste regisseur. Ek is te sjen hoe't de produksje fan 2003, Ik wol spylje!, ta stân komt. En Hanneke Roelofsen makke mei alle ynwenners fan Jorwert in monumint dêr't in foardrager op stiet.