De wearde fan wurk

19 Jannewaris 2003

We sjogge by it serviceteam súd fan de gemeente Ljouwert. De wurknimmers dogge allerhanne wurksumheden yn de iepenbiere romte, se rêde 'grof vuil' op en struie. De minsken wurkje mei behâld fan útkearing yn saneamde Melkertbanen, mar dy foarsjenning stiet faai. Guon wurknimmers fertelle oer har persoanlike sitewaasje.