De Wieringermar ûnder wetter

04 Maaie 2008

Dokumintêre oer it ûnder wetter setten fan De Wieringermar troch de Dútsers op 17 april 1945. Foar de pioniers wie 17 april in ôfgryslike klap. Foar de twadde kear moasten se de polder wer opbouwe. De skiednis wurdt ferteld troch bern fan doe: Tjeerd Veenstra, Broer Holtrop, Tine Viersen, Cees Meeuwsen en Sytse Faber.