De wrâld fan Meindert Talma

14 Oktober 2001

Portret fan muzikant en skriuwer Meindert Talma (1968). Hy fertelt oer syn jeugd yn Surhústerfean, studintetiid yn Grins en syn muzyk en skriuwerij. We folgje syn band Meindert Talma and the Negroes op wei nei in optreden yn Paradiso, sjogge Meindert by studio-opnamen. Ek by syn wurk by it Kunstencentrum yn Grins, en mei syn maten fan de Hobbyrock by in toanielstik en film. Mei Nyk de Vries makket er it tydskrift De Blauwe Fedde, we sjogge se by ferskate ynterviews.