Di Gojim: in Jiddyske meldij

08 Maart 2020

Di Gojim makket Klezmermuzyk, Jiddyske brullofts-en dûnsmuzyk. We sjogge by repetysjes en optredens. Jaap Mulder en Tseard Nauta fertelle oer it begjin fan de band en ek de oare leden komme oan it wurd. Klezmermuzykkenner Wim Bloemendaal giet yn op de skiednis fan en ynfloeden op de muzyk.