By Dokkum om: op paad mei Miranda van Kralingen

11 Desimber 2007

Portret fan operasjongeres Miranda van Kralingen. Se wennet sûnt fiif jier yn Ingwierrum. We binne mei har op paad troch de Noardeasthoeke fan Fryslân en komme yn Peazens-Moddergat, Hegebeintum, Ljussens en it Lauwersmargebiet. Underwilens fertelt se oer de leafde foar muzyk, har karriêre en de rêst fan it plattelân. Yn Moddergat besiket se it Museum 't Fiskershúske en yn de tsjerke fan Hegebeintum besjocht se de roubuorden en sjongt se Fryske lieten en yn it kafee yn Ljussens is se te hearren yn in duet mei sjonger en dichter Gerrit Breteler.