Dokter Deen op Flylân: dokter fan elkenien

09 Juny 2002

Dokter Deen is al 10 jier húsdokter op Flylân, mei syn frou Helga hat er de (apteekhâldende) praktyk. Hy is net inkeld dokter, mar ek feedokter, toskedokter, geriater, psycholooch, bedriuwsdokter, maatskiplik wurker en noch mear. Yn syn praktyk komt er alles tsjin, fan berte oant dea. We sjogge him oan it wurk op it sprekoere, as er fisites rydt, by de maneezje is, help ferlient, mar ek as koarlid en trou-amtner. Hy fertelt oer syn wurk en de foar- en neidielen op in eilân, dokter binne je altyd. Eins is der ferlet fan in twadde dokter op it eilân.