Duende, dûnsje op it wetter

22 Oktober 1995

We sjogge by de tarieding fan dûnsgroep Duende fan Grietine Molenbuur dy't in koreografy betocht hat op in skip dêr't de groep mei troch Fryslân fart en de dûns opfiert. Se fertelt deroer en we sjogge by de repetysjes en de ombou fan it skip nei poadium.