Dûnsje op de fulkaan

08 Desimber 2007

In film fan Simon Haringa oer de homoscene yn Amsterdam yn 1985 en de komst fan aids. De film toant bylden fan Keninginnedei 1985 wêrby't lykas alle jierren homo's ut it hiele lân inoar treffe yn Amsterdam om mei-inoar feest te fieren. Der wurdt lake en dronken, mar de driging fan in nije, besmetlike sykte smyt in skaad oer de dei: aids. Yn in pear jier sille tûzenen oan dy sykte ferstjerre. 22 jier letter sjogge tsien oerlibjenden werom op de dei en de tiid dêr't dûnsje yn frijheid feroare yn dûnsje op de fulkaan.