Dûnsjend mei syn skaad: poppespiler Feike Boschma

14 Novimber 1999

Poppespiler Feike Boschma fertelt oer syn wurk. In doaze mei lapen op souder wie it begjin fan syn fassinaasje foar poppen. Mei minimale middels wit er in soad te sizzen, op in keunstsinnige wize en dat hege nivo hat er al 50 jier. We sjogge him oan it wurk en by de opbou nei in foarstelling. Ek oare poppespilers komme oan it wurd.