Fan fan: Hans Vonk

14 Septimber 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Hans Vonk it himd fan it liif frege troch Theo Timmermans (8 jier) út Garyp. De keeper fan SC Hearrenfean komt by him op de fuotbalklup.