Fjouwer warskôgings fan de dea: oer Fryske folksferhalen

20 Jannewaris 2008

By it Meertens Instituut yn Amsterdam wurde in hiel soad folksferhalen bewarre. In grut part fan de Fryske ferhalen is sammele troch Dam Jaarsma en Ype Poortinga, dy't ek lûdsopnamen makke. We hearre oer dy ferhalen troch Jurjen van der Kooi fan de RUG en sjogge argyfbylden fan Poortinga yn 1973 mei twa fertellers Roel Piters de Jong en Steven de Bruin. Ferhaleferteller Douwe Kootstra nimt ús mei yn in spannend ferhaal.