Flinke jonges

21 Desimber 1997

De kriminaliteit ûnder jongeren nimt mear en mear ta, der is geweld op strjitte, fernielingen en fandalisme en it begjint ek mear op jongere leeftiid. Yn dit programma folgje we in pear fan de jongeren dy't by Het Buro begelaat wurde om werom te kinnen nei de maatskippij, skoalle of wurk. De begelieders komme oan it wurd en we sjogge by de wurkplakken, lykas de fleanbasis en it Cambuurstadion. Yn de Ljouwerter wyk Wielenpôlle binne jongerewurkers ek aktyf.