Frijsteat Flylân

16 Juny 2002

Flylân is it meast isolearre waadeilân, mei twa oeren farren fan de wâl. Tal fan bewenners komme oan it wurd. Se fertelle oer de foardielen, romte, natuer en frijheid, mar der binne ek neidielen, elk ken elkoar en net alles is foarhannen. Boargemaster Rob van der Mark is ien fan de sprekkers, lykas bakkerssoan en no hoteleigener Harry Westers en ferskate eilanners wêrûnder Gerrit Grijpstra, Tjikke van Houten en Annie Soolsma-Hoedemaker. We sjogge ek de eilanner fariant fan it Sinteklazefeest wêrby't eilanners har ferklaaie.