Frijwillich ferplicht, oer de Fryske brânwacht

08 Febrewaris 2004

We sjogge by de Fryske brânwacht: fan de 31 Fryske gemeenten ha 27 in eigen korps (guon wurkje gear). Neist beropsminsken moat de brânwacht it ek fral hawwe fan frijwilligers, mar mei de nije regeljouwing en easken wurdt dat lestiger. Tal fan brânwachtminsken fertelle oer har wurk foar guon is it hast in ropping en we sjogge by ferskate oefeningen.