Frouljusnetwurken

12 Febrewaris 1995

We sjogge by in byienkomst fan it frouljusnetwurk. Ien kear yn de moanne komme de froulju, dy't faak in liedende funksje hawwe, by inoar om te harkjen nei in sprekker en te learen fan elkoars ûnderfiningen. Har doel is om mear froulju yn hegere posysjes te krijen, likense beleanning en bewustwurding. Tal fan froulju komme oan it wurd en fertelle oer har wurk.