Frysk Fanfare Orkest op wei nei it WMC

09 Novimber 1997

We folgje it Frysk Fanfare Orkest op wei nei it Wereld Muziek Concours (WMC) yn Kerkrade. Al twa kear ha se wrâldkampioen west, helje se dat no wer? We sjogge by de repetysjes, dirigint Jouke Hoekstra fertelt hoe spesjaal it orkest is om't de leden ek sosjaal in hechte klup foarmje. Ek folgje we twa leden fan it orkest: Durk-Jorrit van der Eems en Fenny Haagsma, se fertelle oer de bân mei har ynstrumint. En we folgje de dei fan it optreden, de reis derhinne, it wachtsjen, it optreden en de útslach fan de sjuery.