Frysk Film Ferline (1)

09 Juny 1996

Geart de Vries praat mei Anneke van Renssen fan it Frysk Filmargyf oer peareltsjes út de kolleksje. Der binne fragminten te sjen fan: in film fan de VVV oer Ljouwert út 1922, it sluten fan de Ofslútdyk yn 1932, de earste Fryske spylfilm Kar út twa út 1932 en de film It liet fan de Burd út begjin jierren fyftich.