Frysk Film Ferline (3)

23 Juny 1996

Geart de Vries praat mei Anneke van Renssen fan it Frysk Filmargyf oer peareltsjes út de kolleksje. Der binne fragminten te sjen fan in doarpsfilm fan Johan Adolfs oer Hieslum, Parregea en Dedzjum yn de jierren fyftich, ek in film fan De Gaastmar en in film út 1951 oer 50 jier 'woningwet', in film fan Hein Faber en Piet Zwier en in film fan in bejaardereiske fan Mullumers fan Gerrit Aalfs. Yn it argyf sitte ek amateurbylden fan keninklike besites. We sjogge in fragmint fan de besite fan kening Juliana oan Fryslân út 1950.