Fryslân is te lyts 2: de follyballer

01 Desimber 1991

In portret fan de Fryske follyballers Jan Posthuma (fan Dokkum) en Ronald Zoodsma (fan Snits) yn it noarden fan Italië. Dêr spylje se by Gambeca. Follybal is in hiele populêre sport en beide mannen kinne dêr fan har sport libje. We sjogge in wedstriid, by har thús, by de trening en de fysio. It is in hurde wrâld. Olaf van der Meulen, ek fan Snits, moast nei in pear moannen werom nei't er him mei maachklachten net folslein jaan koe.