Gek mei bisten

21 Maart 1999

We sjogge by ferskate biste-opfangsintra: yn Sânhuzen is in rêsthûs foar kij, yn Nes in katte-opfang, yn Nijeberkeap in rôfdiere-opfang en yn Anjum in fûgelopfang. De respektyflike eigeners Bert Hollander, Kitty Schuurman, Arno van der Valk en Gaatske Visser fertelle oer har idealen en de leafde foar de bisten. Se moatte der in soad foar litte en foar jild binne se faak ôfhinklik fan stipers en fûnsen.