Generaasjes 4: Mindert en Babs Wijnstra

28 Maaie 2006

Mindert Wijnstra is ûnderwizer, berneboekeskriuwer en ferhaleferteller. Syn dochter Babs is yllustratrise en makket ek wurk foar de boeken fan har heit. Se die de keunstakademy en makket ek ferhalen en tekeningen foar it skoaltelefyzjeprogramma It Boskwyfke. Se komme fan Warns, flakby de Iselmarkust dy't beide ynspiraasje jout. We sjogge Mindert as ferhaleferteller yn aksje en Babs achter de tekentafel. Om't Mindert oan in ienmansskoalle stiet, hat er syn dochter seis jier lang yn de klasse hân. Se fertelle oer har gearwurking en de humor yn it wurk.