In gouden of izeren hynst

16 Novimber 1997

We sjogge by de wrâld fan de hynstefokkerij en de hynstekeuring. De belangen yn dy wrâld binne grut. In goedkarde hynst smyt in soad jild op. De hynders wurde toand oan de ynspeksje op de ôfstammelingekeuring. We sjogge by de keuring en tal fan eigeners komme oan it wurd.