Heakken en oezen: by de ferhuzing fan it Fries Museum

25 Jannewaris 2004

Arsjitekt Abe Bonnema liet 18 miljoen euro nei foar it Fries Museum mei as betingst dat der nijbou komme soe op it Ljouwerter Saailân/Wilhelminaplein. Net elk hat der betrouwen yn dat de kolleksjes goed foar it fuotljocht komme, lykas it Keninklik Frysk Genoatskip dat mei in grutte kolleksje de basis fan it museum is en ek de Ottema-Kingma Stichting hat fragen. Meiwurkers fan it Fries Museum komme oan it wurd en litte in soad fan de kolleksje sjen, skilderijen tekstyl, ierdewurk en sulver. En dan is der noch de fraach wat mei de pannen oan de Turfmerk barre moat.