Ien jier Epke

15 Juny 2008

We folgje de Lemster turner yn syn tarieding op de Spelen yn Peking. We sjogge him oan it trainen op It Hearrenfean en hy fertelt oer syn sportkarriêre (mei argyfbylden fan in jonge Epke). Ek syn heit, mem, broers en suster komme oan it wurd: it is in sportive famylje. En ûnderwilens studearret er ek nochris medisinen yn Grins.