It folk fan Menno Simons

24 Maart 1996

500 jier lyn waard Menno Simons berne yn Wytmarsum, oer de wrâld hat er tal fan folgers krigen. We sjogge by in tsjerketsjinst, sneinsskoalle en fersoargingstehûs en fansels by tal fan fermanjes, menistetsjerkegebouwen. Leauwigen fertelle oer har leauwe en histoarisy oer it libben en de betsjutting fan de herfoarmer. Yn it Fries Museum is in útstalling oer him.