It Fryske Lânskip 2: De Wâlden

28 Oktober 1986

Yn de twadde útstjoering fan ‘It Fryske lânskip’ geane we mei Leny de Vries en Freark Smink nei de Wâlden. Se lizze út watfoar ferskillen der binne tusken de klaai en de Wâlden.