It Fryske Lânskip 5: Greide

28 April 1987

Yn it fyfde diel fan 'It Fryske Lânskip' giet it oer de Greidhoeke en de ferwurking fan molke.