It IBR -kowegryp- faksin

26 Septimber 1999

Tal fan kij moasten romme wurde om't se besmet wienen mei de kowegryp. Yn de striid tsjin dat firus waard in faksin ûntwikkele, mar dat feroarsake wer oare problemen by de kij. Ferskate partijen komme yn dit programma oan it wurd: boeren, ûndersikers en dokters. Se fertelle har kant fan it ferhaal.