It klopjend hert: oer doarpshuzen

23 Novimber 2003

Surhuzum (1400 ynwenners) wol graach in doarpshûs, in pear froulju binne dêr al jierren mei dwaande. Yn Langedike (300 ynwenners) is al lang in doarsphûs, mar dat moat ferboud wurde. En yn Aldetrine moat it doarpshûs (yn de tsjerke) opknapt wurde. In stichting helpt en advisearret doarpen by har plannen. Der komt hiel wat by sjen, hoe komt it mei de sinteraasje? Tal fan partijen gean der oer en wa docht it behear en binne der wol genôch frijwilligers?