It mes fan de minister: bargeboeren

21 Septimber 1997

Bargeboeren moatte in fjirde part fan har bedriuw ynleverje, dat wol de minister. Bargehâlders binne it dêr net mei iens. We sjogge by boer en topfokker Harm Kloosterman en bioboer Jan Peenstra en we folgje Arie Geijsel, boer en foarsitter fan FLTO by it oerlis mei de belanghawwenden yn de sektor.