It nije learen by it Friesland College (beropsûnderwiis)

05 Maart 2006

By It Friesland College (beropsûnderwiis) wurdt ynset op it nije learen: praktykstjoerd ûnderwiis. Gjin roasters, fakken en sifers, mar coaches, leartrajekten en prestaasjes. We sjogge by FC-XL foar learlingen dy't noch gjin beropskar makke ha en by saaklike tsjinstferliening. De skoalle leit út wêrom't se hjirfoar kieze, dosinten en learlingen komme oan it wurd en ek heechlearaar ûnderwiiskunde oan de RUG dy't kritysk op dit soarte fan ûnderwiis is. Learlingen leare sa gjin kennis en feardichheden. Ek net alle leararen kinne har yn dizze foarm fine.