It ryk fan Jos Thie

25 Maaie 2003

We sjogge by de tariedingen en repetysjes fan Kening Lear, in stik dat Tryater opfiert yn it Fries Paarden Centrum. Artistyk lieder en regisseur fertelt oer it stik fan Shakespeare. We sjogge by it ûntwerpen fan de kostúms en it dekôr. Yn it stik dogge ek Fryske hynders mei. We sjogge fierder by in lêsrepetysje, by de repetysje fan amateurspilers en it casten fan in bern foar de produksje.