It wurd is klank, Hoite Pruiksma

19 Oktober 1997

Portret fan musikus en koardirigint Hoite Pruiksma fan Warns. We sjogge by him thús, by koarrepetysjes, by syn âlden dy't beide ek hiel muzikaal binne, by syn boat dy't er oan it restaurearjen is, by de slachter út syn jeugd en achter it oargel yn tsjerke.