Jan Arendz siket Jan Arends

03 Febrewaris 2008

Yn syn solofoarstelling Arendz' Arends siket de Tryaterakteur Jan Arendz nei syn hast nammegenoat Jan Arends, de Nederlânske skriuwer en dichter. We sjogge stikken út de foarstelling en Arendz fertelt hoe't er op skoalle foar it earst yn de kunde kaam mei it wurk fan Arends. Hy fertelt oer it libben fan de skriuwer, mar ek oer syn eigen libben en karriêre.