Keunst of geunst

08 Septimber 1996

We sjogge by trije byldzjend keunstners, Anke van Westerlaak, Keimpe Kootstra en Sjon ten Berg, yn Ljouwert dy't fan har wurk net rûnkomme kinne en no yn in trajektbemiddeling fan de gemeente sitte om te sjen oft se út de bystân kinne. Der sitte nochal wat tûkelteammen by dit projekt.